Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về phát hành hóa đơn

Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về phát hành hóa đơn

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 0 4 năm 2017...

Nội dung chính thông tư 133/2016/TT-BTC

Nội dung chính thông tư 133/2016/TT-BTC

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh...

Thông tư 03/2014/TT-BKHDT

Thông tư 03/2014/TT-BKHDT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 03/2014/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014  ...

Thông tư 20/2015/TT-BKHDT

Thông tư 20/2015/TT-BKHDT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 20 15...

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------------- Số: 23/2014/TT-BTNMT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội,...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật